Tin cậy

Samsung Experience Service

apps
45.58MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 3M - 5M
Phiên bản 10.1.03.19 2 tháng trước

Mô tả của Samsung Experience Service

Samsung Experience Service is an app that includes a variety of features provided by Samsung.

This app is preloaded on Samsung Galaxy devices by default. It allows you to use multiple Samsung apps, such as Samsung Health, Samsung Pay, Galaxy Apps, Samsung Members, and SmartThings, with your Samsung account credentials. It also provides a user verification service.

Using your Samsung Cloud and Samsung account shared groups, you can also share a diverse range of content through preloaded Samsung apps, such as Calendar, Samsung Notes, Reminder, Gallery, and Contacts.

Samsung Experience Service ensures a quicker and more convenient user verification process through continuous updates. It also provides a feature that enables you to connect different Samsung apps with Samsung products.

Samsung Experience Service provides the following main features:

-. The ability to sign in to Samsung apps with your Samsung account
-. Samsung account's Sharing groups feature
-. Profile sharing in the Contacts app
-. Shared albums in the Gallery app
-. Family calendar in the Calendar app
-. Shared notebooks in the Samsung Notes app
-. Family reminders in the Reminder app

* You can change your Samsung account settings by going to Settings and then selecting Profile at the top of the screen.
* Note:

-. The features that each member of your group can use to share content on their device may vary, depending on the version of their Samsung Experience Service app. The new feature that is used to share content between family members is available from the latest versions of the Calendar, Samsung Notes, and Reminder apps.
-. Samsung Experience Service versions
10.0 or earlier: Create a family group or general groups, and use the Shared albums feature in the Gallery app.
10.1 or later: Use Family calendar, Family reminders, and Shared notebooks for your family group as well as Shared notebooks for general groups.

* If Samsung Experience Service is disabled or not updated when required, then some features of Samsung apps may not work properly.
Samsung Experience Service là một ứng dụng bao gồm nhiều tính năng được cung cấp bởi Samsung.

Ứng dụng này được tải sẵn trên các thiết bị Samsung Galaxy theo mặc định. Nó cho phép bạn sử dụng nhiều ứng dụng Samsung, như Samsung Health, Samsung Pay, Ứng dụng Galaxy, Thành viên Samsung và SmartThings, với thông tin đăng nhập tài khoản Samsung của bạn. Nó cũng cung cấp một dịch vụ xác minh người dùng.

Sử dụng các nhóm chia sẻ tài khoản Samsung Cloud và Samsung, bạn cũng có thể chia sẻ nhiều nội dung khác nhau thông qua các ứng dụng Samsung được tải sẵn, như Lịch, Ghi chú Samsung, Lời nhắc, Thư viện và Danh bạ.

Dịch vụ trải nghiệm Samsung đảm bảo quá trình xác minh người dùng nhanh chóng và thuận tiện hơn thông qua các bản cập nhật liên tục. Nó cũng cung cấp một tính năng cho phép bạn kết nối các ứng dụng Samsung khác nhau với các sản phẩm của Samsung.

Dịch vụ trải nghiệm Samsung cung cấp các tính năng chính sau:

-. Khả năng đăng nhập vào ứng dụng Samsung bằng tài khoản Samsung của bạn
-. Tính năng nhóm chia sẻ của tài khoản Samsung
-. Chia sẻ hồ sơ trong ứng dụng Danh bạ
-. Album được chia sẻ trong ứng dụng Thư viện
-. Lịch gia đình trong ứng dụng Lịch
-. Sổ ghi chép được chia sẻ trong ứng dụng Samsung Notes
-. Lời nhắc gia đình trong ứng dụng Nhắc nhở

* Bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản Samsung của mình bằng cách đi tới Cài đặt và sau đó chọn Hồ sơ ở đầu màn hình.
* Chú thích:

   -. Các tính năng mà mỗi thành viên trong nhóm của bạn có thể sử dụng để chia sẻ nội dung trên thiết bị của họ có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng Samsung Experience Service của họ. Tính năng mới được sử dụng để chia sẻ nội dung giữa các thành viên trong gia đình có sẵn từ các phiên bản mới nhất của ứng dụng Lịch, Samsung Notes và Nhắc nhở.
   -. Phiên bản dịch vụ trải nghiệm của Samsung
               10.0 trở về trước: Tạo nhóm gia đình hoặc nhóm chung và sử dụng tính năng Album được chia sẻ trong ứng dụng Thư viện.
               10.1 trở lên: Sử dụng lịch Gia đình, Lời nhắc gia đình và Sổ ghi chép chung cho nhóm gia đình của bạn cũng như Sổ ghi chép chung cho các nhóm chung.

* Nếu Dịch vụ Trải nghiệm của Samsung bị tắt hoặc không được cập nhật khi được yêu cầu, thì một số tính năng của ứng dụng Samsung có thể không hoạt động đúng.

Samsung Experience Service is an app that includes a variety of features provided by Samsung.

This app is preloaded on Samsung Galaxy devices by default. It allows you to use multiple Samsung apps, such as Samsung Health, Samsung Pay, Galaxy Apps, Samsung Members, and SmartThings, with your Samsung account credentials. It also provides a user verification service.

Using your Samsung Cloud and Samsung account shared groups, you can also share a diverse range of content through preloaded Samsung apps, such as Calendar, Samsung Notes, Reminder, Gallery, and Contacts.

Samsung Experience Service ensures a quicker and more convenient user verification process through continuous updates. It also provides a feature that enables you to connect different Samsung apps with Samsung products.

Samsung Experience Service provides the following main features:

-. The ability to sign in to Samsung apps with your Samsung account
-. Samsung account's Sharing groups feature
-. Profile sharing in the Contacts app
-. Shared albums in the Gallery app
-. Family calendar in the Calendar app
-. Shared notebooks in the Samsung Notes app
-. Family reminders in the Reminder app

* You can change your Samsung account settings by going to Settings and then selecting Profile at the top of the screen.
* Note:

-. The features that each member of your group can use to share content on their device may vary, depending on the version of their Samsung Experience Service app. The new feature that is used to share content between family members is available from the latest versions of the Calendar, Samsung Notes, and Reminder apps.
-. Samsung Experience Service versions
10.0 or earlier: Create a family group or general groups, and use the Shared albums feature in the Gallery app.
10.1 or later: Use Family calendar, Family reminders, and Shared notebooks for your family group as well as Shared notebooks for general groups.

* If Samsung Experience Service is disabled or not updated when required, then some features of Samsung apps may not work properly.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Samsung Experience Service

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Samsung Experience Service

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 1
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.71M 3479.62M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Samsung Experience Service

Thông tin APK về Samsung Experience Service

Phiên bản APK 10.1.03.19
Khả năng tương thích Android 7.1+ (Nougat)
Lập trình viên Samsung Electronics Co., Ltd.


Tải về Samsung Experience Service APK
Tải về